Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter som G Gruppen AB, org.nr. 556977-2998 samlar in, och hur G Gruppen AB hanterar, lagrar och använder den samt vilka rättigheter du har kopplat till dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Från och med den 25 maj, 2018, kommer detta vara EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR). Innan dess reglerades hanteringen i personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter hanteras.
Saknar du svar på någon fråga som du har och som inte framkommer i denna policy får du gärna hör av dig till G Gruppen AB. Information om hur du kontaktar G Gruppen AB finns under rubriken ”Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter” nedan.

Genom att acceptera denna policy ger du ditt uttryckliga samtycke till att G Gruppen AB får hantera och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du inte samtycker till dessa villkor och hanteringen av dina personuppgifter enligt denna policy kommer du inte att kunna bli medlem hos G Gruppen AB.

Vilka personuppgifter hanterar G Gruppen AB?

De personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på G Gruppen AB – Visma eEkonomy, kommer G Gruppen AB att lagra. Informationen som kan komma att samlas in består av ditt personnummer, e-postadress, telefonnummer, adresser.
G Gruppen AB samlar även in information vad är utformningen av lägenheten, kontoret, byggandet.

Vad använder G Gruppen AB uppgifterna till?

Ändamålen och syftena med behandlingen av dina uppgifter är att G Gruppen AB ska kunna:
– tillhandahålla tjänsterna och funktionerna på G Gruppen AB,
– meddela dig om erbjudanden eller tjänster från G Gruppen AB eller från G Gruppen AB samarbetspartners via e-post, SMS, och andra kommunikationssätt,
– göra analyser för att skapa fakturor och utveckla jobbet hos G Gruppen AB,

Vilka delar vi uppgifterna med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter, förutom ditt personnummer som G Gruppen AB inte kommer att dela, i enlighet med de ändamål som beskrivits ovan till samarbetspartners till oss. För att kunna tillhandahålla tjänsterna till dig använder vi oss också av system- och hostingleverantörer, som när de tillhandahåller sina tjänster till oss kan komma att få tillgång till dina uppgifter. Utöver vad som anges i denna policy kommer G Gruppen AB inte att dela de personuppgifter du tillhandahåller till G Gruppen AB med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig. Relevant koncernbolag som får del av personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna policy.

Laglig grund för behandling och överföring

G Gruppen AB behandling och överföring av dina personuppgifter i enlighet med denna policy grundar sig i G Gruppen AB legitima intresse att behandla dina uppgifter (intresseavvägning) samt i det avtal som du och G Gruppen AB ingått för användningen av G Gruppen AB tjänster. Mer specifikt är G Gruppen AB behandling och överföring nödvändig för att:

  • tillgodose G Gruppen AB berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig
  • tillgodose G Gruppen AB berättigade intresse av att verifiera identiteten på den person som G Gruppen AB ingår avtal med personnumret
  • tillgodose G Gruppen AB berättigade intresse av att skydda och utveckla system och tjänster
  • tillhandahålla G Gruppen AB tjänster till dig och uppfylla G Gruppen AB avtal med dig.

Samtycke

När du godkänner den här policyn godkänner du att G Gruppen AB använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.
Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att höra av dig till oss.

Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att förändras och uppdateras. Vi kommer dock alltid att upplysas dig om de förändringar vi genomför genom mailutskick. Du kommer att upplysas om de åtgärder, om några, som du kan komma att behöva vidta i samband med våra förändringar av denna policy och om det påverkar hur vi hanterar dina uppgifter.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När du lemnar dina uppgifter till oss finns de kvar så länge du är medlem hos oss eller du will inte skicka via e-post begäran om radering.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter.
Registerutdrag har du rätt att begära kostnadsfritt om du gör det max en gång per år.
Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.
Vill du veta hur G Gruppen AB behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till G Gruppen AB. Utdragen skickas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Säkerhet

G Gruppen AB vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.
Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

G Gruppen AB ansvarar för de personuppgifter som behandlas under namnet G Gruppen AB, Gabbiano, Moxe, VBygg, Städerska. Eventuella frågor och felaktigheter som rör personuppgifter kan anmälas till G Gruppen AB kundtjänst, kontaktuppgifter nedan.
G Gruppen AB, org.nr. 556977-2998
Bruno Liljeforsgatan 17, 75429 Uppsala
kontakt@ggruppenab.se
Tel.: 0222-200-888 sms: 0761-82-00-88